Bryt den psykiska ohälsan bland ungdomar

Allt för länge har vi sett än trend att ungdomars psykiska tillstånd har blivit sämre. Osäkerhet inför framtiden, högre press i skolan samt otrygga anställningar har lett till att ungdomars livssituation idag är tuffare än vad den har varit. Trots detta får frågan väldigt lite utrymme i den politiska debatten. Barn och ungdomar ska inte behöva må dåligt utan stöd.

Därför vill vi socialdemokrater förebygga psykisk hälsa genom att se till att vården är rustad för att ge barn och unga det stöd de behöver. Vi vill också modernisera och digitalisera barn och ungas möjligheter att få vård och stöd samt förbättra det suicidpreventiva arbetet.

Under mandatperioden har vi gjort en del satsningar på barn och ungdomars psykiska hälsa. Bland annat så har Barn- och ungdomspsykiatrin har fått mer. Men det räcker inte. Fortsatta stora belastningar på BUP och långa utredningstider leder till en svår situation. Nya moderna satsningar behövs för att fånga upp ungdomarna som idag mår dåligt innan den psykiska ohälsan har gått för långt.

Socialdemokraterna i Östergötland går nu till val på att förbättra barn och ungas psykiska hälsa i skolan. Precis som alla barn idag genomgår fysiska hälsoundersökningar i skolan ska även hälsoundersökningar för att förebygga och säkerställa elevernas psykiska välmående göras. Hälsoundersökningen kan ta upp frågor om ens psykiska hälsa, eventuella missförhållanden i familjen samt hedersrelaterat våld och förtryck. Det ger bättre verktyg för att tidigt hjälpa och upptäcka de som mår dåligt eller far illa. Som ung i Östergötland ska du kunna känna dig trygg med att du får den vård du behöver.

För många unga är det idag mer naturligt att ta en första kontakt digitalt via exempelvis ett chattforum än att fysisk uppsöka hjälp. För att förbättra tillgängligheten, öka kunskapen bland barn och unga samt sänka trösklarna till vården, vill vi göra det möjligt för barn och unga i hela landet att söka vård och få professionellt stöd via en digital plattform. Vi vill att UMO.se, ungdomsmottagningarna på nätet, byggs ut så att den inte bara ger bra information, utan också blir interaktiv för våra ungdomar i Östergötland.

Barn och unga som mår dåligt ska få en vård utan behöva vänta. Många som idag står i kö till barn- och ungdomspsykiatrin för behandling skulle kunna få vård på andra ställen, exempelvis på vårdcentralen eller i skolans verksamhet, om kompetensen fanns där. Genom att stärka vårdcentralernas kompetens och kapacitet för att ta hand om enkel och medelsvår psykisk ohälsa bland unga skulle fler kunna få hjälp snabbare. Vi behöver också förbättra samarbetet med kommunerna och deras verksamheter där ungdomar finns. Vi vill därför investera i ungdomar tidigt så de slipper en lång behandling inom psykiatrin. Skolkuratorer och skolpsykologer, elevhälsan, vårdcentralerna och alla andra som finns i ungdomarnas närhet ska stärkas både ekonomiskt och med rätt kompetens för att minska det psykiska lidande som många idag upplever.

Inga ungdomar i Östergötland ska behöva må så dåligt att självmord känns som ett alternativ. Vi går nu till val på att utveckla arbetet med verktyg som kan användas för att förebygga självmord. Det finns flera framgångsrika internationella exempel på kurser för barn och unga för att förebygga självmord och psykisk ohälsa. Det vill vi pröva i Östergötland.

Barn och ungas psykiska hälsa är en angelägenhet och en investering för hela samhället. Barn som får rätt stöd blir trygga vuxna. I ett starkt samhälle ska inget barn behöva vänta på att få rätt stöd och hjälp. Det är det löfte vi socialdemokrater nu går till val på.

Lisa Nåbo Ordförande SSU-Östergötland
Torbjörn Holmqvist (S), regionråd

 

facebook Twitter Email