Barn och ungas hälsa måste prioriteras

Levnadsvanor börjar grundas tidigt i livet. Redan som barn får börjar man bygga upp inställningar och åsikter om vad som är rätt och fel, acceptabel och vad man bör undvika. Därför är det också viktigt att vi finns med och hjälper unga människor att inte hamna snett i sina val. Barn och ungdomars hälsa, både fysisk och psykisk, är därför något vi behöver värna om. Det påverkar framtiden.

Självklart är föräldrarna, barnomsorgen, skolan och andra som kommer i kontakt med barn och unga en naturlig del för att guida barnen in i ett hälsosamt liv. Tyvärr finns det många som hamnar utanför den trygga vardagen som medelsvensson enkelt målar upp som idealbilden. Kärnfamiljen blir allt mer ovanlig och dagens stjärnfamiljer skapar också nya förutsättningar för hur unga ser på samhället.

Under helgdagar som jul dricks det exempelvis mycket alkohol i svenska hem vilket säkert är trevligt för de flesta och inmundigas i en rimlig nivå, men det finns också barn som får uppleva bråk, fylla och andra alkoholrelaterade problem just under storhelger. Vissa unga får även uppleva det betydligt oftare. Även till vardags finns det barn och unga som regelbundet befinner sig i en miljö som inte är hälsosam.

Oavsett vilka problem barn och unga ställs inför så är det viktigt att vi har resurser för att kunna hjälpa de utsatta. Region Östergötland och kommunerna har här ett stort ansvar. Vi i Region Östergötland kommer därför tillsammans med kommunerna att kartlägga och se över vilken hjälp som idag finns att tillgå för barn och unga. Målsättningen är att vi ska ha en bra, trygg och tydligt struktur på hur den hjälpen ska se ut. Det är också viktigt att vi får det likvärdigt i länet så att alla ges samma möjligheter.

Region Östergötland genomför årligen en enkät bland alla i årskurs 8 i grundskolan och i årskurs 2 på gymnasieskolan tillsammans med kommunerna och Länsstyrelsen. Den visar att generellt sett så mår våra ungdomar relativt bra, men det finns vissa orosmoment och skillnader. Yngre mår bättre än äldre, killar mår bättre än tjejer och sämst mår de med annan könsidentitet. Den psykiska ohälsan ökar också tydligt i landet, främst hos unga tjejer.

Barn och ungdomar är något av det viktigaste vi har i samhället. Det är de som kommer bygga framtiden. Därför är det också oerhört viktigt att vi bryr oss i hur de mår redan från en tidig ålder. Där det finns insatser vi kan göra och där vi kan bistå behöver vi också ha möjligheter att göra det. Barn och ungas hälsa är något vi måste prioritera för att säkra en framtidstro.

Torbjörn Holmqvist (S), regionråd

facebook Twitter Email