Historiskt stora järnvägsinvesteringar – Kardonbanan

De senaste tre åren har vi styrt Sverige i en annan riktning än den förra regeringen. Skattesänkningar, underinvesteringar och nedskärningar har ersatts av satsningar på jobb, skola, välfärd, klimat, bostäder och infrastruktur. Det syns inte minst i den kommande infrastrukturplanen för 2018-2029. Det handlar om en historisk satsning på över 700 miljarder. Det är 100 miljarder mer än den förra och moderatledda regeringen satsade.

Nu har första spadtaget tagits – Kardonbanan har börjat byggas. Den förbinder Södra stambanan vid Åby med Norrköpings hamn och industrispår. Denna nya och effektiva järnvägsförbindelse är en viktig pusselbit för att fortsätta utveckla Östergötland som ett av landets viktigaste logistikcentrum. Tillsammans med Norrköpings hamn, som ska fördubbla sin kapacitet, och en ny godsbangård ökar förutsättningarna för miljövänligare godstransporter. Det är klimatsmart viktigt att flytta gods till sjöfart och järnväg. Med rätt investeringar och innovationssamarbete kan vi både lösa transportutmaningarna och sätta Sverige på kartan som världsledande i ny teknik, tillväxt och omställning.

Södra stambanan är pulsådern för Östergötlands framgångsrika pendeltågstrafik. Östgöta-pendeln, som sträcker sig ända till Tranås, transporterar årligen 3,8 miljoner resenärer. Under de två senaste åren har den årliga ökningen varit 7 procent. Med nya spår mellan Linköping och Norrköping kommer fler stationer att kunna öppnas och turtätheten öka.

Målet är att nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm och Göteborg respektive Malmö bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Första sträckan i ett tänkt höghastighetssystem är Ostlänken mellan Järna – Linköping.

Förbättringen av godsstråket är en förutsättning för att godstrafiken på järnväg ska kunna öka med 50 procent som Trafikverket räknar med. När godstågen börjar rulla på Kardonbanan 2019 så bidrar den också – och ännu mer när den nya godsbangården tas i drift 2021. Det ökar också möjligheterna för det östgötska, och hela svenska, näringslivet att utvecklas.

Sverige hålls ihop genom att vi utvecklar den svenska modellen – förbättrar förutsättningar för jobb, regional utveckling och hållbar tillväxt i hela landet. Fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för ett modernt samhällsbygge. De investeringar vi gör bygger därför Sverige starkt och hållbart för framtiden. Och det här är bara början på samhällsbygget. Ett samhällsbygge som ska fortsätta, och som ska inkludera hela Sverige.

Tomas Eneroth (S) infrastrukturminister
Johan Andersson (S), riksdagsledamot och ledamot i Trafikutskottet
Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande
Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping

facebook Twitter Email